ทันตแพทย์

ฟ้าใส

ทพญ. นันทพร สายศรีหยุด

ทันตกรรมจัดฟัน

- ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Certificated course of Orthodontics Dentistry of Wireclub International

- Advanced Orthodontics Residency of Yonsei University , South Korea

- Certificated course of Alignology , Aligner University

- Certificate of Invisalign provider , Invisalign USA.

ทพ. สมพร อมรวิทยาชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน | รากฟันเทียม

- ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- Certificated course of Orthodontics Dentistry of AOSC
- Certificated course in Oral Implantology, Vejthanee Hospital affiated with Frankfurt University, Germany

ทพญ. วิชชุมน อ่อนสร้อย

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) | ทั่วไป

- ทบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. จิติมาตุ เขียดเดช

ทันตกรรมสำหรับเด็ก | ทั่วไป

- ทบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. เอกอร สุทธิเมธากร

ทันตกรรมรักษารากฟัน | ทั่วไป

- ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. สราพร คูห์ศรีวินิช

ศัลยกรรมช่องปาก ( ผ่าฟันคุด )

- ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- วุฒิบัตรทันกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. สรณ กลิ่นษร

ทันตกรรมทั่วไป

- ทบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

คลินิกทันตกรรมฟ้าใส

Make Perfect Smile For You

75/21 ถ.จันทอุดม อ.ท่าประดู่ อ.เมือง

จ.ระยอง 21000

038-612929 , 083-6322929

ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

Copyright 2017. Fasai Dental Clinic

  • Facebook - White Circle